top of page

Cinturón Púrpura

purple.png

Uke - Bloqueos

 1. Morote Cho Uke

Tsuki - Puños

 1. **

Geri - Patadas

 1. Kakato Geri

 2. Hitza Geri

Uchi - Golpes

 1. Itosassi Jubi Pon Ken

 2. Rioto Pon Ken

Dachi - Posiciones

 1. Tiji Dachi

 2. Renoji Dachi

Katas - Formas

 1. Sanseru Kata

Kihon - Ido - Movimientos Básicos

 1. Kihon 1 de Púrpura

Téchnicas

 1. ***

Primer Nivel

Uke - Bloqueos

 1. Yama Uke Soto

 2. Yama Uke Naibu

Tsuki - Puños

 1. ***

Geri - Patadas

 1. Barrido Sensillo

 2. Barrido Doble

Uchi - Golpes

 1. Haito Mae Uchi

 2. Haito Soto Uchi

 3. Haito Naibu Uchi

Dachi - Posiciones

 1. ***

Katas - Formas

 1. Sanseru

Kihon - Ido - Movimientos Básicos

 1. Kihon 2 de Púrpura

Téchnicas

 1. ***

two.png
Segúndo nivel

Uke - Bloqueos

 1. ***

Tsuki - Puños

 1. ***

Geri - Patadas

 1. Mae Tobi Geri

 2. Mawashi Tobi Geri

 3. Yoko Tobi Geri

Uchi - Golpes

 1. ***

Dachi - Posiciones

 1. **

Katas - Formas

 1. Sanseru

Kihon - Ido - Movimientos Básicos

 1. ***

Téchnicas

 1. ***

three.png
Tercer Nivel

Uke - Bloqueos

 1. Todo lo anterior

Tsuki - Puños

 1. Todo lo anterior

Geri - Patadas

 1. Todo lo anterior

Uchi - Golpes

 1. Todo lo anterior

Dachi - Posiciones

 1. Todo lo anterior

Katas - Formas

 1. Sanseru

Kihon - Ido - Movimientos Básicos

 1. Todo lo anterior

Téchnicas

 1. Todo lo anterior

bottom of page