top of page

Cinturón Verde

green.png

Uke - Bloqueos

 1. Soto Uke

 2. Soe Uke

Tsuki - Puños

 1. Tate Tsuki

Geri - Patadas

 1. Kansetsu Geri

 2. Tetsui Geri

Uchi - Golpes

 1. Tetsui Uchi

 2. Furi Uchi

Dachi - Posiciones

 1. Cho Zenkutsu Dachi

 2. Sagi Ashi Dachi

Katas - Formas

 1. Kihon Kata San

Kihon - Ido - Movimientos Básicos

 1. Kihon 1 de Verde

 2. Kihon 2 de Verde

Téchnicas

 1. Básicas 1-10

 2. Avanzadas 1 y 2

Primer Nivel

Uke - Bloqueos

 1. Osae Uke

 2. Sune Uke

Tsuki - Puños

 1. Shita Tsuki

Geri - Patadas

 1. Boseki wa Ushiro Geri

 2. Boseki wa Yoko Geri

 3. Boseki wa Kake Geri

Uchi - Golpes

 1. Kakuto Mae Uchi

 2. Kakuto Yoko Uchi

 3. Kakuto Ushiro Uchi

 4. Kakuto Age Uchi

Dachi - Posiciones

 1. Suru Ashi Dachi

Katas - Formas

 1. Saifa Kata

Kihon - Ido - Movimientos Básicos

 1. Kihon 3 de Verde

Téchnicas

 1. Avanzadas 3 y 4

two.png
Segúndo nivel

Uke - Bloqueos

 1. Ate Katana Uke

 2. Shotei Uke

 3. Sukui Uke

Tsuki - Puños

 1. ***

Geri - Patadas

 1. Boseki Wa Mawashi Geri

 2. Boseki Wa Mikasuki Geri

Uchi - Golpes

 1. Boseki Wa Uchi (simple)

 2. Boseki Wa Uchi (doble)

Dachi - Posiciones

 1. **

Katas - Formas

 1. Saifa

Kihon - Ido - Movimientos Básicos

 1. Kihon 4

Téchnicas

 1. Avanzadas 5 y 6

three.png
Tercer Nivel

Uke - Bloqueos

 1. Todo lo anterior

Tsuki - Puños

 1. Todo lo anterior

Geri - Patadas

 1. Todo lo anterior

Uchi - Golpes

 1. Todo lo anterior

Dachi - Posiciones

 1. Todo lo anterior

Katas - Formas

 1. Todo lo anterior

Kihon - Ido - Movimientos Básicos

 1. Todo lo anterior

Téchnicas

 1. Todo lo anterior

bottom of page