Cinturón Verde

green.png

Uke - Bloqueos

 1. Soto Uke

 2. Soe Uke

Tsuki - Puños

 1. Tate Tsuki

Geri - Patadas

 1. Kansetsu Geri

 2. Tetsui Geri

Uchi - Golpes

 1. Tetsui Uchi

 2. Furi Uchi

Dachi - Posiciones

 1. Cho Zenkutsu Dachi

 2. Sagi Ashi Dachi

Katas - Formas

 1. Kihon Kata San

Kihon - Ido - Movimientos Básicos

 1. Kihon 1

Téchnicas

 1. Básicas 1-10

 

Uke - Bloqueos

 1. Hari Uke

Tsuki - Puños

 1. Morote Tsuki

Geri - Patadas

 1. Ushiro Geri

Uchi - Golpes

 1. Mae Hiji Ate

 2. Mawashi Hii Ate

 3. Yoko Hiji Ate

 4. Otoshi Hiji Ate

 5. Ushiro Hiji Ate

Dachi - Posiciones

 1. Giaku Zenkutsu Dachi

Katas - Formas

 1. Gekisai

Kihon - Ido - Movimientos Básicos

 1. Kihon 1 y 2

Téchnicas

 1. Básicas 7 y 8

two.png
 

Uke - Bloqueos

 1. Joqui Uke

 2. Juji Uke

Tsuki - Puños

 1. Age Tsuki

Geri - Patadas

 1. Mikasuki Geri Naibu

 2. Mikasuki Geri Soto

Uchi - Golpes

 1. Kome Kame Uchi

Dachi - Posiciones

 1. Kosa Dachi

 2. Neko AShi Dachi

Katas - Formas

 1. Gekisai

Kihon - Ido - Movimientos Básicos

 1. Kihon 3 y 4

Téchnicas

 1. Básicas 9 y 10

three.png
 

Uke - Bloqueos

 1. Todo lo anterior

Tsuki - Puños

 1. Todo lo anterior

Geri - Patadas

 1. Todo lo anterior

Uchi - Golpes

 1. Todo lo anterior

Dachi - Posiciones

 1. Todo lo anterior

Katas - Formas

 1. Todo lo anterior

Kihon - Ido - Movimientos Básicos

 1. Todo lo anterior

Téchnicas

 1. Todo lo anterior